Stadgar

Stadgar för Föreningen Greklandsolidaritet:

1. Program och ändamål

Föreningen Greklandsolidaritet är en partipolitiskt obunden, socialistisk och demokratisk förening, som jobbar med solidaritetsarbete med Greklands folk i deras kamp mot den åtstramningspolitik och den kris som påtvingats det grekiska samhället av EU och IMF. Då åtstramningspolitiken härskar i många europeiska länder solidariserar sig föreningen med alla progressiva rörelser i Europa som kämpar mot åtstramningarna.

Föreningen strävar efter att diskutera och sprida erfarenheter från arbetarklassens kamp i Grekland och andra krisdrabbade länder, och att bygga opinion mot den avveckling av demokratin som pågår inom EU. Föreningen arbetar för att praktiskt och konkret stödja lokala kamper i Grekland.

2. Medlemskap

Medlemskap beviljas ansökande som godkänner föreningens principförklaring och stadgar och har betalat medlemsavgiften

3. Årsmötet

a) Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket alla medlemmar kallas. På årsmötet har alla medlemmar yttrande-, förslags- och rösträtt.

Årsmötet utser föreningens personposter så som revisor, mötessamordnare och dylikt.

Årsmötet ska hållas varje år under första halvåret.

b) Medlemsmöte beslutar om att kalla till årsmöte

c) Kallelse ska utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötets genomförande. Påminnelse ska skickas till medlemmarna 14 dagar innan mötet.

d) Årsmötets dagordning ska uppta följande ärenden:

– Årsmötets behörighet

– Mötessamordnaren presenterar föreningens verksamhetsberättelse

– Kassören och revisorns ekonomiska berättelse

– Fastställande av bokslut

– Inkomna motioner, som ska vara mötessamordnaren tillhanda senast två veckor innan mötet, presenteras, diskuteras och röstas om.

-Val av styrelse och revisor

4. Extra årsmöte

Extra årsmöte genomförs då en enkel majoritet röstat för det på ett medlemsmöte eller när styrelsen beslutar om det. Alla medlemmar har rätt att kräva en omröstning i frågan på ett medlemsmöte. Det extra årsmötet behandlar de ärenden som dess kallelse tagit upp. Kallelsen ska utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före dess genomförande.

5. Styrelse

Styrelse väljs på årsmöte eller extra årsmöte. Styrelsen innehar beslutsfattande makt. Föreningens medlemsmöten står över styrelsen. Styrelsen behandlar administrativa frågor.

6. Ekonomi

a) Samtliga inkommande och utgående ekonomiska transaktioner bokförs av kassören enligt god bokföringssed, redovisas på medlemsmöten och granskas minst en gång om året av revisorn. Räkenskapsår är lika med ett kalenderår.

b) Föreningen har ett särskilt insamlingskonto för konkret solidaritet med Greklands folk. Insamlingsmål bestäms av medlemsmöte. Kassör och revisor redovisar till medlems- och årsmöte hur de insamlade medlen använts.

7. Medlemsmöte

Tidpunkten för medlemsmöte beslutas på medlemsmöte eller av styrelsen. Kallelse med förslag till dagordning ska skickas senast fyra dagar innan mötet. Medlemsmöte är, näst efter årsmöte och extra årsmöte, föreningens högsta beslutande organ.

8. Arbetsgrupper

Medlemsmötet kan utse arbetsgrupper för särskilda verksamheter eller projekt. Arbetsgruppernas uppdrag och riktlinjer för deras verksamhet fastställs av medlemsmötet. Arbetsgrupperna rapporterar till medlemsmötena.

9. Uteslutning

Medlemmar som motverkar föreningens program och ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av medlemsmötet med absolut majoritet. Icke närvarande kan rösta via namnunderskrift, om de inte gör det läggs deras röst ned. Uteslutning prövas av nästkommande årsmöte om den uteslutna så begär.

10. Ändring av stadgar och principförklaring

Dessa stadgar kan endast ändras av årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med absolut majoritet. Stadgeändring träder omedelbart i kraft om inte annat beslutas. Detta gäller också för principförklaring.

11. Upplösning

Beslut om upplösning av organisationen kan fattas av årsmötet med absolut majoritet. Eventuella kvarvarande insamlade medel ska överföras till det ändamål för vilket de insamlats eller, om det inte går att fastställa, till ändamål som överensstämmer med Föreningens program och ändamål. Övriga tillgångar disponeras på det sätt årsmötet beslutar.

Annonser