Grekland – demokratins dödsbädd

En av våra medlemmar skrivet i tidningen Internationalen om utvecklingen i Grekland. 

http://www.internationalen.se/2017/06/grekland-demokratins-dodsbadd/

oxi

Historien har ännu en gång bevisat att den egentligen aldrig återupprepas, utan enbart parodierar sig själv. Till femtioårsminnet av den grekiska militärkuppen har landets demokrati i praktiken åter upphävts. Denna gång syns dock inga stridsvagnar på gatorna. Trojkan har trätt i militärjuntans ställe. Så upphör den grekiska demokratin – inte med en smäll utan ett kvidande.

Den 21 april 1967 genomfördes en statskupp i Grekland. En grupp officerare tog makten och inledde en militärdiktatur som varade i sju år. Femtio år senare har den grekiska demokratin återigen gjort bankrutt. Ännu en gång har det folkliga inflytandet fått ge vika för den ekonomiska elitens intressen. Enbart dekoren har ändrats, och rollerna bytts ut. Nu är det landets långivare som tvingar folket till underkastelse – med åtstramningspaket istället för stridsvagnar.

I utbyte mot nödlån från den så kallade Trojkan (EU, ECB och IMF) har den grekiska regeringen tvingats agera mot sitt folkliga mandat. Den har skurit ner pensions- och sjukförsäkringsfonder, försämrat arbetsrätten och sålt ut offentliga tillgångar. Detta har bidragit till att 1,5 miljoner greker idag lever i extrem fattigdom.
Bland de offentliga tillgångar som redan har privatiserats ingår allmännyttiga tjänster som järnväg, postkontor samt buss- och spårvagnslinjer. Snart kommer även Atens och Thessalonikis vattenbolag att privatiseras. Detta trots att landets högsta domstol redan har förklarat en sådan transaktion olaglig, då den skulle strida mot det konstitutionella kravet på att säkerställa medborgarnas välfärd.

Trots att det aldrig förr har hållits så många val och folkomröstningar som under de senaste fem åren, så har folket aldrig haft så lite att säga till om. Det nationella parlamentet har i praktiken reducerats till en namnstämpel åt Trojkans diktat.
Den enda del av det offentliga vari befolkningen erkänns någon verklig delaktighet tycks vara statsskulden. Genom nedskärningar och lönesänkningar har det grekiska folket fått betala statens skulder. Detta är inte mer än rätt, har vi fått lära oss, eftersom befolkningen själv är skuld till krisen genom att ha levt över sina tillgångar.
Den främsta orsaken till den grekiska skuldkrisen var dock aldrig de offentliga utgifterna – utan bankernas tvivelaktiga utlåning. I utbyte mot höga räntor lånade de europeiska bankerna ut pengar till främst privata företag, banker och rika hushåll i Grekland. När krisen bröt ut blev dessa företrädesvis privata skulder överförda på staten. Statsskulden absorberade därmed bankernas förluster och lät kostnaderna föras över på folket.

Makten över den grekiska statens finanser ligger idag helt i händerna på Trojkan. I sitt nuvarande tillstånd är den grekiska ekonomin oförmögen att på egen hand finansiera återbetalningen av landets förfallna lån och obligationer. Därför är marknaden ovillig att låna pengar till Grekland. Inom eurosamarbetet finns heller ingen möjlighet att devalvera eller ställa in betalningarna på lånen. Det enda som återstår är därför att ta fortsatta lån från IMF och ECB, i utbyte mot nya åtstramningar.
De summor som den grekiska staten är skyldig sina långivare motsvaras inte av några förväntade framtida intäkter. Greklands ekonomi har krympt med mer än en fjärdedel sedan skuldkrisen. Det som regeringen, normalt sett, hade kunnat göra i ett sådant läge – sänka räntan och låta växelkursen falla, för att stimulera investeringar och gynna landets export – låter sig inte göras inom de nuvarande ramarna för eurosamarbetet. Den enda möjlighet som återstår för att stärka konkurrenskraften är så kallad intern devalvering, i form av lönesänkningar och nedskärningar.
Hittills har åtstramningspolitiken enbart förlamat den grekiska ekonomin. Det borde knappast förvåna någon. Privatiseringar och nedskärningar skapar förvisso kortsiktiga intäkter och besparingar för staten. Men på längre sikt försvagar de enbart landets produktivitet och därigenom dess förmåga att skapa ett ekonomiskt överskott.
Det borde därför inte heller förvåna någon att Trojkans ”sparåtgärder” inte har fått statsskulden att minska, utan tvärtom att öka – från 120 procent av BNP vid skuldkrisens utbrott år 2010 till nuvarande 182 procent.

Det är uppenbart att åtstramningspolitiken aldrig kommer befria Grekland från sina skulder. Det har heller aldrig varit dess syfte. Åtstramningarna är politiskt motiverade. De är ett uttryck för den kapitalistiska klassens strävan efter att stärka sin politiska och ekonomiska makt. Mot denna strävan står arbetarklassens krav på välfärd och politiskt inflytande. Därför måste skulden avskrivas och det grekiska folket låtas avgöra sitt öde på egen hand.

Annonser

Privatiseringen av Grekland

I tidningen Internationalen skriver en av våra medlemmar om den nya grekiska privatiseringsfonden.

”The Hellenic Property and Holdings Company” (HCAP). I denna fond ingår samtliga av den grekiska statens större tillgångar. Dess styrelse – som står under kontroll av EU-kommissionen och den Europeiska Stabilitetsmekanismen (ESM) – åtnjuter full immunitet för sina handlingar och är undantagen den annars gällande lagstiftningen för offentlig verksamhet. Dess uppgift är enkel: att snabbast möjligt sälja ut allt av värde av landets offentliga tillgångar. Däri ingår även grundläggande sociala nyttigheter som vattenförsörjning – trots att det strider mot landets konstitution.

Den grekiska statsskulden har tagits till förevändning för att driva igenom privatiseringarna. Den grekiska allmänheten bär dock inget som helst ansvar för denna skuld. Landets statsskuld är olaglig och illegitim. Dess orsak är de europeiska bankernas oansvariga spekulation. Därför står vi bakom kravet på ett avskrivande av skulden, på det grekiska folkets villkor, och uppmanar fler att sluta upp bakom detta krav.

http://www.internationalen.se/2017/02/urvattningen-av-det-allmanna/

 

Ny leverans av tvålar från Viome!

Nu har vi fått ännu en leverans tvålar från arbetarkooperativet Viome, då försäljningen har gått riktigt bra. Vi citerar vad vi tidigare skrivit:

Köp din tvål från arbetarkooperativet VioMe! I Grekland har arbetarna rest sig till motvärn mot åtstramningar, lönesänkningar och fabriksnedläggelser. På VioMe i Thessaloniki har arbetarna ockuperat fabriken, sedan den övergivits av ägarna. I tre års tid har de fortsatt produktionen under direktdemokratisk arbetarkontroll. Från att ha varit en fabrik för byggnadsmaterial, har de ställt om till att producera tvål. VioMe-arbetarnas kamp sträcker sig långt utanför den egna fabrikens väggar. Nu kan du stödja deras kamp genom att köpa deras produkter här i Sverige. Tvålen är ekologisk och producerad av fin olivolja. Kontakta oss i Föreningen Greklandsolidaritet för mer information.

Flygbladsutdelning i Göteborg

mayday-kampanj

Söndagen den 12 september var vi ute i Göteborgs innerstad och delade flygblad om den fackliga kampanjen Mayday – Stop the Coup, för grekiska arbetares rätt till kollektivavtal och facklig organisering. Det är allvar nu, åtstramningspolitiken har haft förödande konsekvenser och det är dags att protestera. Stoppa långivarnas kupp!

Flygbladstexten:

I Europa ser vi åtstramningspolitiken svepa bort makt och inflytande för arbetare. De senaste åren har det skett en väldig omfördelning av pengar och resurser till de rikaste och mäktigaste medan de flesta människor har fått betala med sänkta löner, längre arbetsdagar och otrygga anställningar.

Sedan finanskrisen 2008 har folken i krisdrabbade länder i Europa fått betala priset medan storföretag och storbanker kommit lindrigt undan.

Värst är det för Grekland.

Landet har genomfört två åtstramningsprogram och är nu mitt uppe i att genomföra ett tredje. På några år har löner sänkts med över 30 procent och villkoren på arbetsplatserna har förvärrats i stor skala.

Det har sagts att dessa åtstramningar har varit nödvändiga för att få bukt med krisen, men det är inte sant. Konsekvenserna av nedskärningarna har varit en ständigt accelererande kris och en allt större skuldsättning.

I detta nu ställer trojkan (EU, IMF och ECB) fler krav på Grekland. Bland dessa finns krav på sänkt lägstalön för yrkesarbetare med 30 procent, försvagning av strejkrätten och fler hinder för de fackliga organisationernas arbete.

Attackerna på Greklands folk sätter press på Europas folk: från Grekland till Portugal, Spanien, Frankrike och Storbritannien. När arbetarklassens rättigheter slaktas i Grekland är det ett hot också mot arbetsrätt och välfärd här i Sverige. Vi måste solidarisera oss med den grekiska arbetarklassens kamp, deras kamp är också vår!

Föreningen Greklandsolidaritet vill uppmärksamma det internationella initiativet ”MayDay – Stop the Coup”, ett upprop för den grekiska arbetarklassens rätt till kollektivavtal och fackligt inflytande.

Som ett resultat av EU:s och IMF:s krav på Grekland har kollektivavtalen och kollektivavtalsförhandlingar tappat fotfäste. Idag arbetar de flesta grekiska arbetare utan kollektivavtal, och arbetsrätten är kraftigt försvagad.

Mayday-uttalandet skrevs ursprungligen under av en rad fackliga företrädare från Grekland och andra europeiska länder, men också akademiker, forskare och politiker. Sedan dess har det spridit sig till fler och fler fackliga aktivister och andra som ställer sig bakom Mayday-kampanjens krav.

Vill du också stödja kampanjen?

Kontakta din fackförening om att stödja MayDay. Skriv under namninsamlingen på mayday.gr/en/home/. Kontakta oss för mer information om kampanjen. Gå med i Föreningen Greklandsolidaritet!

Köp din tvål från arbetarkooperativet VioMe!

I Grekland har arbetarna rest sig till motvärn mot åtstramningar, lönesänkningar och fabriksnedläggelser. På VioMe i Thessaloniki har arbetarna ockuperat fabriken, sedan den övergivits av ägarna. I tre års tid har de fortsatt produktionen under direktdemokratisk arbetarkontroll. Från att ha varit en fabrik för byggnadsmaterial, har de ställt om till att producera tvål. VioMe-arbetarnas kamp sträcker sig långt utanför den egna fabrikens väggar. Nu kan du stödja deras kamp genom att köpa deras produkter här i Sverige. Tvålen är ekologisk och producerad av fin olivolja. Kontakta oss i Föreningen Greklandsolidaritet för mer information.

Mayday – Stop the Coup

MaydayStop

Vi har översatt uttalandet från den fackliga kampanjen Mayday – Stop The Coup. Vi ställer oss bakom kampanjen och kämpar för att bygga solidaritet med kämpande arbetare i Grekland. Som man också kan se har företrädare från många fackförbund i Europa ställt sig bakom upproret, som från brittiska Unite the Union och franska CGT, och från organiserade yrkesgrupper i Grekland, som lärare och hamnarbetare. Det är upp till oss att sprida information om kampanjen i Sverige. 

Stoppa kuppen: Kollektivavtal nu!

Finanskrisen har förvandlats till ett allmänt angrepp på arbetarnas rättigheter. De nyliberala krafterna har lyckats utnyttja krisen för att förverkliga sina aggressiva planer. Nu står vi inför en omfattande avreglering av arbetsförhållandena; en omfördelning av resurser och makt till kapitalets fördel, på bekostnad av arbetarna.

För att kunna angripa problemets orsak, måste vi förstå en grundläggande motsättning: motsättningen mellan de enorma rikedomar och den växande ojämlikhet som produceras av dagens samhälle.  Någon utväg ur krisen är därför inte realistisk annat än genom att minska klasskillnaderna och vrida tillbaka den arbetarfientliga politiken, kort sagt, genom att omfördela resurser och makt tillbaka till arbetarna.

I Grekland har den nyliberala politiken lyckats nedmontera arbetarnas rättigheter. Några siffror över den nuvarande situationen vittnar om problemets omfattning: Efter avskaffandet av kollektiva avtalsförhandlingar, har lönerna minskat med nästan 40%. Nästan en av tre arbetare i den privata sektorn får idag en nettolön på 300 euro och arbetar under osäkra anställningsvillkor.

Lönerna för 45 % av de anställda är idag lägre än de 751 euro som utgjorde minimilönen innan de senaste regeringarnas lönesänkande åtgärder tog vid. År 2012 var samma siffra endast 17%, då även inräknat arbetare med heltids minimilön och deltidsarbetslösa. De arbetare som är anställda inom ”svart”/informell sektor uppgår idag, enligt vissa beräkningar, till flera hundra tusen. Kränkningar av arbetsrätten har idag blivit regel och de företag som följer arbetslagstiftningen utgör snarare undantag. En hög andel av arbetarna i den privata sektorn får sin lön betald med upp till tolv månaders fördröjning, samtidigt som antalet arbetslösa uppgår till en och en halv miljon.

I vår nuvarande situation söker vi inte efter riddaren i skinande rustning som ska komma och rädda oss. Vi vet att vår värdighet endast kan erövras genom kamp och organisering. Vi kämpar för återinförandet av kollektivavtal, så att arbetare kan organisera sig och kräva ett värdigt liv. Vi kämpar för att upphäva alla de regleringar som dikteras av överenskommelsen mellan regeringen och Eurogruppen gällande avtal och förhandlingsförfaranden på arbetsmarknaden, vilka har öppnat upp för en allmän avreglering av lönesättningen genom införandet av individuella avtal. Berövandet av ett lands rätt till kollektiva avtalsförhandlingar är ett hot mot själva demokratin och därför en angelägenhet för alla europeiska arbetare. Institutionernas kupp måste stoppas. De grekiska arbetarnas kamp för kollektivavtal är en kamp för alla europeiska arbetares rätt till drägliga arbetsvillkor, arbetsrätt och ett värdigt liv.

Initiativtagare

Amplas Themistoklis, President of Trade Union Federation of Transport
Greece. (OSME) – Greece;

Apostolaki Evi, Regional Vice Governor of Culture / Aticca – Greece;

Archontopoulos Yiorgos, Labour Centre President of Water Supply and
Sewerage Company of Thessaloniki (EYATH) / Member of Organization «SOSte
the water» – Greece;

Arndt Norbert, Vice President of United Services Trade Union (VER.DI) –
Germany;

Baier Walter, Coordinator of the Network Transform – Austria;

Beroud Sophie, Academic, Lumiere University of Lyon – France;

Birbas Dimitris, Mayor of Aegaleo;

Bolini Raffaella, Responsible for Internationals Relations of Italian
Culture & Recreational Association (ARCI) – Italy;

Brandt Peter, Historian – Germany;

Cue Nico, General Secretary of Metal Syndicate (FGTB) <\#208>Belgium;

Dorre Klaus, Academic, University of Jena – Germany;

Douka Maro, Novelist / Member of City Council of Athens – Greece;

Douglas John, General Secretary of the Mandate Trade Union – Ireland;

Eberle Hannah, Blockupy – Germany;

Ernst Eugene, General Secretary of the Confederation of Christian Trade Union – Belgium;

Figueroa Alcarazo Francisco, Executive Committee Member of Federation
of Industry (CCOO) – Spain;

Fitzpatrick Steve, General Secretary of the Communication Workers Union
(CWU)- Ireland;

Franco Sebastian, Alter Summit Coordinator – Belgium;

Gavrilis Yiorgos, Vice Regional Governor of Piraeus – Greece

George Susan,
Political and Social Scientist / Honorary President of the Association
for the Taxation of Financial Transaction and for Citizens’ Action – France

Giabouranis Christos,
Board Member of Athens Labour Unions Organization (EKA) – Greece

Gianni Rinaldini,
President of Claudio Sabatini Foundation / Former General Secretary of
Metallurgical Workers Federation Employees (FIOM) – Italy

Gogos Yiorgos,
General Secretary of Piraeus Dockers Union (OLP) – Greece

Gotsis Iraklis,
Mayor of Nea Ionia – Greece

Guaman Adoracion,
Academic / Director of the Foundation of Europe of Citizens – Spain

Hatzisavas Savas,
President of Rhodes Labour Center– Greece

Houtzoumi Danai,
Board Member of Scaramanga Shipyard Workers – Greece

Hrisouli Lola,
Member of the Movement Against the Gold Mining in Skouries – Greece

Joly Pascal,
Region General Secretary of General Confederation of Labour (CGT) – France

Jurgen Urban Hans,
Presidium of Industrial Union of Metalworkers (IGM) – Germany

Kapsalis Apostolos,
Research Fellow at the Labour Institute of the Greek General
Confederation of Labour (INE-GSEE), Former Special Secretary of Labour
Inspectorate – Greece

Karadimas Haris,
Vice President of the Pan-Hellenic Federation of Railways (POS) – Greece

Katopodis Akis
Mayor of Byron

Kehagioglou Kostas,
General Secretary of the Pan-Hellenic Federation of Spectacles and Audio
(POTHA) / Board Member of the General Confederation of Labour– Greece

Kelly Jimmy,
Regional Secretary of the Unite the Union – Ireland

Kimoulis Yiorgos,
Actor– Greece

Kioutsogozoglou Poulaki Anna,
General Secretary of the Pan-Hellenic Federation of Employess in Public
Financial Services (POE-DOY) – Greece

Korfidis Mihalis,
Board Member of the Federation of Port Employee (OMYLE) – Greece

Kouzis Yiannis,
Academic, Panteion University – Greece

Lagoudakis Yiannis,
Mayor of Perama – Greece

Lemp Wolfgang,
Presidium of Industrial Union of Metalworkers (IGM) – Germany

Lehndorf Steffen,
Academic, University of Dortmund – Germany

Lolos Marios,
President of the Union press photographers of Greece (EFE) – Greece

Makrakis Yiorgos,
President of Workers’ Federation of Manpower Employment Organization (OAED) – Greece
Manoli Dimitra,
Member of Finance Ministry Cleaners on Struggle – Greece

Manolidakis Yiannis,
President of Chania Labour Center – Greece

Marquardt Jochen,
Confederation of German Trade Unions (DGB) – Germany

Mersinias Alekos,
Board Member of Federation of Employees of Water Supply and Sewerage
Company (OME-EYDAP) – Greece

Merkos Dimitris,
Executive Committee Member of the Supreme Administration of Civil
Servants (ADEDY) / President of Attica Tax Collector Association – Greece

Mylonas Yiorgos,
Executive Committee Member of Athens Labour Unions Organization (EKA) –
Greece

Nikolidakis Yiorgos,
President of Rethemnos Labour Center – Greece

Nouchakis Stavros,
President of the Pan-Hellenic Federation of Medical Representatives
(POIE-FSEK) – Greece

Orazzini Valentina,
Responsible for Internationals Relations of Metallurgical Workers
Federation Employees (FIOM) – Italy

Pantelis Takis,
Vice President of Pan-Hellenic Federation of Public Hospital Workers
(POEDHN) – Greece

Papakwnstantinou Yiorgos,
Board Member of Thessaloniki Labour Center / Vice President of
Pan-Hellenic Labour Union in Greek Petroleum (PSEEP) – Greece

Pernot Jean Marie,
Director of the Economic and Social Research Institute (IRES) – France

Petropoulos Yiorgos,
Executive Committee Member of the Supreme Administration of Civil
Servants (ADEDY) – Greece

Peponis Manolis,
President of Lasithi Labour Center – Greece

Plakas Spyros,
President of Mesologgi Labour Center – Greece

Reding Jean Claude,
Member of European Economic and Social Committee – Luxembourg

Reina Ramos Anna,
Employment Secretary of Worker’s Commission of the Citizen Services
Federation (CCOO FSC) – Spain

Robolis Savvas,
Former Scientific Director at the Institute of the Greek General
Confederation of Labour (INE-GSEE) – Greece

Schulten Thorsten,
Institute of Economic and Social Research (WSI) – Germany

Simos Grigoris,
Board Member of Pan-Hellenic Labour Union in Greek Petroleum (PSEEP) –
Greece

Strickner Alexandra,
President of the Association for the Taxation of Financial Transaction &
Aid to Citizens (ATTAC) – Austria

Strohmeier Marcus,
Head of the International Department of Austrian Trade Union Federation
(OGB) – Austria

Theodoropoulos Stamatis,
Board Member of GENOP/PPC– Greece

Thummel Jean Claude,
President of Luxemburgish Railway men and Transport workers
(F.N.C.T.T.F.E.L) – Luxembourg

Trakas Lefteris,
President of the Pan-Hellenic Tobacco Workers’ Federation / Board Member
of Piraeus Labour Centre – Greece

Trachanatzis Stathis,
Board Member of the Greek General Confederation of Labour (GSEE) /
General Secretary of Athens Labour Unions Organization – Greece

Van Keirsbilck Felipe,
General Secretary of the Trade Union of Employees and Professionals
(CNE) – Belgium

Varnavas Dimitris,
President of Federation of Hospital Doctors in Greece (OENGE) – Greece

Vasilopoulos Aris,
Mayor of Nea Filadelfeia – Greece

Vasilopoulos Thanos
Exetutive Committee Member of the Greek General Confederation of Labour
(GSEE)

Verigos Yannis,
Executive Committee Member of the Pan-Hellenic Federation of Postal
(POST) – Greece

Vollmer Antje,
Former Vice Speaker of German Parliament – Germany

Vorgias Stelios,
President of Heraklion Labour Center – Greece

Wall Billy,
General Secretary of the Operative Plasterers & Allied Trades Society
(OPATSI) – Ireland

Zografaki Eleni,
President of Federation of Secondary Education (OLME) – Greece